++ English below ++

Vooravond Europese verkiezingen

Gelukkig staan er in Groningen een heleboel jongeren en organisaties te trappelen om studenten en bewoners in Groningen naar de stembus te krijgen. Want we hebben gezien wat er kan gebeuren als mensen hun stemrecht niet gebruiken, dus laten we dat risico niet lopen. 

Maar eerst moet politiek wel een beetje leuker en begrijpelijker worden! Dat doen we op woensdag 22 mei, op avond voorafgaand aan de Europese verkiezingen.

#thistimeimvoting is een feestelijk event over alles wat met de Europese verkiezingen te maken heeft. Debat, comedy, interviews, talks, pitches & muziek wisselen elkaar in hoog tempo af. Een greep uit het programma: Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw ontvouwt haar stemstrategie voor meer vrouwen in het Europees Parlement. Mineke Bosch, Hoogleraar Moderne Geschiedenis en initiatiefneemster van 100 jaar vrouwenkiesrecht Groningen verhaalt over sterke vrouwelijke leiders in de Europese politiek. De Amsterdamse vrienden Jochem Jordaan & Dylan Ahern, beter bekend als De Kiesmannen presenteren hun Grote Europese Verkiezingsshow en blikken vooruit op de verkiezingsuitslag. Bezoekers maken kennis met het nieuwe project Brüder van onze Nachtburgemeester Merlijn Poolman. De qEUizingo van Wilbert van de Kamp en onze eigen Levende Stemwijzer zorgen voor het nodige infotainment. Vlak voor twaalven zie je een reeks korte pitches van de deelnemende politieke partijen die je kunnen helpen een keuze te maken. Onderzoeker Jasper van den Berg van Stichting Nieuwe Helden doet een aantal inzichten uit de doeken die hij opdeed tijdens in Search of Democracy 3.0, een zoektocht naar de geschiedenis en toekomst van onze politiek, zodat we om twaalf uur 's nachts allemaal goed weten waarvoor we het allemaal doen.

Om 00.00 uur stemmen dus!

Dat er gestemd kan worden in het Groninger Forum aan het Hereplein is nieuw! Precies om middernacht opent het gelegenheidsstembureau in het gebouw zodat fanatieke studenten en stadjers die met hun stempas en hun identiteitsbewijs naar het Hereplein komen, als eerste in Nederland hun stem voor het Europees Parlement kunnen uitbrengen. Bovendien is op vertoon van deze beide documenten de toegang tot #thistimeimvoting gratis.

Na middernacht gaat het gewoon nog even door. Er kan gedanst worden op DJ Irie en de cabaretiers van Stranger Things Have Happened doen om 02.00 uur het licht uit.

Dit alles in samenwerking met The Student Hotel Groningen, SPOTGroningen, OOGTV, VERS_FORUM, Here & Now, HSV, de Hanze Hogeschool en RUG om zo samen met studenten en Stadjers de sfeer voor een jong en betrokken Europa neer te zetten.

++ 
European Elections night

Last elections only a small number of young people showed up to vote. Turns out not even half of the European citizens make use of their right to vote!

Luckily we have many enthusiastic people and organisations around to motivate the students and citizens of Groningen to make their way to the voting booth. We’ve seen what can happen when people don’t take their time to vote, let’s not take that risk.

But first we have to make politics a little more fun and understandable! That's exactly what we will do on Wednesday 22nd of May, on the night before the European Elections.

#thistimeimvoting is a festive event about everything that has to do with the European elections. Debate, comedy, interviews, talks, pitches & music alternate at a rapid pace. A selection from the program: Devika Partiman, director of Vote for a Woman, unfolds her voting strategy for more women in the European Parliament. The friends from Amsterdam Jochem Jordaan & Dylan Ahern, better known as De Kiesmannen, present their Grand European Election Show and look ahead to the election results. Visitors are introduced to the new Brüder project by our Night Mayor Merlijn Poolman. The qEUizingo of Wilbert van de Kamp and our own Living Vote Guide provide the necessary infotainment. Just before midnight you will see a series of short pitches from the participating political parties that can help you make a choice. Researcher Jasper van den Berg of the Nieuwe Helden Foundation reveals a number of insights that he learned during in Search of Democracy 3.0, a search for the history and future of our politics, so that we are all well informed and ready to vote.

So let's vote at midnight!

It is new that you can vote in the Groninger Forum at the Hereplein! It is exactly at midnight that the opportunity election office in the building opens so that fanatic students and Stadjers who come to the Hereplein with their voting pass and identity card can be the first in the Netherlands to cast their vote for the European Parliament. In addition, on presentation of these two documents, access to #thistimeimvoting is free.

After midnight it just continues. You can dance on DJ Irie and the comedians of Stranger Things Have Happened will turn off the lights at 2 AM.

All this in collaboration with The Student Hotel Groningen, SPOTGroningen, OOGTV, VERS_Forum, Here & NowHSVHanze Hogeschool and RUG to create the atmosphere for a young and committed Europe together with students and Stadjers.

++ 

How to vote in NL as an EU citizen?

The European elections will take place on 23-26 May 2019. As an EU citizen, you can vote for Dutch candidates or candidates from your own country. They will represent you in the European Parliament. If you want to vote for a Dutch candidate, you need to register at your local city hall with the Y-32 form. You can register until 9 April, 2019. After registration, you will automatically receive your voting pass to vote for a Dutch candidate. If you want to vote for a candidate of your own country, you can go to www.european-elections.eu/how-to-vote/from-abroad and get more information about how you can vote.

++

Gratis naar het event? Op vertoon van je stempas (en je ID) krijg je aan de kassa aan het Hereplein een gratis ticket!
Free event? Bring your voting pass (and your ID), and get a free ticket at the cash deck, Hereplein! 

Weet als eerste
wat er speelt

Bring it on!